Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NORTHOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Przekop 10, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472143933, KRS: 0000431669.

Kontakt i informacje w sprawie danych osobowych: tel.: 572 361 701, e-mail biuro@northouse.pl

Dane osobowe podawane są dobrowolnie w zakresie w jakim wyrażają Państwo na zgodę na przedstawienie informacji marketingowej. Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, numeru kontaktowego, PESEL, e-mail i NIP-u (przedsiębiorca) są warunkiem zawarcia umowy.

Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu przedstawienia oferty marketingowej (w przypadku wyrażenia zgody).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu – archiwizacja, dochodzenie roszczeń, przedstawienie oferty marketingowej)

Dane osobowe są przetwarzanie na czas: realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych są: przedsiębiorca oraz podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, którym dane zostały powierzone lub udostępnione w celu zrealizowania umowy, tj. operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi transportowe, podmiot świadczący usługi informatyczne, podmioty prowadzące księgowość, kancelaria prawnicza.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

-  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres Administratora,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,    

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.      

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami.